Vols afiliar la teva empresa al Sistema bookDAP ?

Pot ser membre del Sistema bookDAP qualsevol empresa i organització implicada en el procés d'edició, disseny i/o impressió de publicacions en suport paper que estigui interessada en l'EcoEdició i en la transparència d'informació ambiental.

Per afiliar la teva empresa al Sistema bookDAP has d'enviar la següent sol·licitud d'afiliació complimentada i acceptant els termes i les condicions particulars del Sistema. Un cop la sol·licitud hagi estat tramitada, la teva empresa passarà a formar part del Sistema bookDAP i gaudirà dels seus drets i avantatges.

Drets i avantatges de les empreses afiliades al Sistema bookDAP:

  • Disposar d'accés a la part privada de l'eina bookDAPer en la què podràs generar i obtenir les ecoetiquetes bDAP de les teves publicacions.
  • Estar autoritzat a incloure en les teves publicacions les ecoetiquetes bDAP i la informació generada amb l'eina bookDAPer per tal d'informar al lector del comportament ambiental de la publicació en qüestió.
  • Estar inclòs en la base de dades d'empreses de l'eina bookDAPer, el què en la pràctica significa, d'una banda, autoritzar a què es pugui mostrar en la web del Sistema bookDAP les certificacions ambientals que declaris que té la teva empresa i de l'altra, autoritzar a les altres empreses afiliades al Sistema bookDAP a què et puguin esmentar i incloure en les seves ecoetiquetes bDAP com a editor, dissenyador i/o impressor de les seves publicacions, indicant les certificacions ambientals que tens com a empresa i les bones pràctiques ambientals verificades que aplica la teva empresa.
  • El poder sotmetre a verificació les bones pràctiques ambientals que la teva empresa declari aplicar i poder esmentar i incloure aquestes bones pràctiques, un cop hagin estat verificades pel Sistema bookDAP, en les teves ecoetiquetes bDAP i en les ecoetiquetes bDAP en les que t'esmentin les altres empreses afiliades al Sistema.
  • Fer públiques les ecoetiquetes bDAP de les teves publicacions i la teva afiliació al Sistema bookDAP.
Quota del Sistema bookDAP:

Fins el 31 de desembre de 2013, l'eina bookDAPer estarà en fase de proves i millora. Fins llavors, l'afiliació de qualsevol empresa i l'ús de l'eina és GRATUÏT !

A partir de l'1 de gener de 2014, les empreses afiliades al Sistema bookDAP hauran d'abonar una quota anual per a seguir utilitzant l'eina.